Доцент кафедри біології та методики її викладання

Кандидат біологічних наук

 

 

 

 

Народилася 5 січня 1979 року в с. Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Освіта

У 2001 році з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя біології.

Науково-педагогічний стаж роботи – 16 років.

З 2003 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті за сумісництвом (асистент кафедри біології, географії та екології), а з 2007 року – на постійній основі (старший викладач кафедри біології та методики її викладання (2008 р.), доцент (2010 р.).

Кандидат біологічних наук з 2008 р. (диплом, ДК № 045069).

Кандидатську дисертацію «Рід Linum L. у флорі України» захистила 12 листопада 2007 року на спеціалізованій вченій раді Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Шевера М.В.

Вчене звання – доцент кафедри біології та методики її викладання присвоєне 19 січня 2012 року (атестат, 12 ДЦ №030261).

2008-2011 рр. – завідувач кафедри біології та методики її викладання.

Ведучий викладач з дисциплін: «Ботаніка», «Систематика вищих рослин», «Альгологія і мікологія», «Основи флористики та флора України», «Біологічна номенклатура», «Радіобіологія», «Палінологія», «Антропогенна флора».

Сучасні пріоритети наукової діяльності пов’язані з різними аспектами систематики, флористики, географії та мікроморфології судинних рослин.

Займається підготовкою наукових кадрів в аспірантурі за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка.

Приймає участь у роботі експертної групи з розробки ОПП спеціальності 091 Біологія.

Науковий керівник студентської наукової проблемної групи «Pollen et Spores».

З 2018 року є керівником науково-дослідних робіт учнів-членів Малої Академії наук України, які зайняли призові місця у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук: Полудняк С.А. – 2 місце (2019, 2020 р.), Бобров О.В. – 2 місце (2020 р.).

Керівник студентських наукових робіт, що зайняли призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2018 р. (Луцька А.Ю., 2 місце) і у 2019 рр. (Євстафієва Г.В., 3 місце).

Пройшла закордонне стажування у Інституті ботаніки Ягелонського університету з 01.04.2010 по 31.04.2010 рр. в рамках стипендіальної програми королеви Ядвиги (м. Краків, Польща) та планові стажування (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, 2015 р.; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016).

Виконавець колективних та індивідуальних науково-дослідних тем. Наукова та освітянська діяльність спрямована на вивчення і збереження природи Поділля та України.

Протягом 2010-2012 рр. була співвиконавцем міжнародного українсько-угорського наукового проекту «Таксономічне та хорологічне дослідження критичних таксонів флори України та Угорщини»; 2012-2014 рр. – відповідальним виконавцем держбюджетного науково-дослідного проекту «Розробка методики сталого використання та збереження біорізноманіття водойм і боліт Поділля»; 2019 р. – відповідальним виконавцем наукової теми: «Інвентаризація видів флори, фауни і біотопів згідно Перспективної програми моніторингу лісів високої природоохоронної цінності на території ДП «Ярмолинецьке лісове господарство» до 2030 року».   

Загалом має понад 125 навчально-методичних та наукових публікацій, у тому числі 5 монографій, навчальний посібник (як співавтор).

Основні праці:

Монографії:

 1. Оптасюк О.М. Льон бессарабський – Linum basarabicum (Sǎvul. et Rayss) Klokov ex Juz./ О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська // Червона книга України. Рослинний світ / під заг. ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 521.
 2. Оптасюк О.М. Льон Палласа – L.pallasianum Schult. / О.М. Оптасюк, В.В. Новосад // Червона книга України. Рослинний світ / під заг. ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 522.
 3. Оптасюк О.М. Рід Linum L. у флорі України / О.М. Оптасюк, М.В. Шевера / Монографія. – К.: Альтерпрес, 2011. – 270 с.
 4. Шиян Н.Н. Гербарий Жана Эммануэля Жилибера / Н.Н. Шиян, Л.В. Завьялова, О.М. Оптасюк. – Киев: Альтерпрес, 2013. – 492 с.
 5. Водно-болотні угіддя Поділля: монографія/ за ред. Балашова Л.С., Любінської Л.Г., Матвєєва М.Д., Касіяника І.П. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 240 с.

Навчальні посібники:

 1. Плахтій П.Д. Основи наукознавства / П.Д. Плахтій, І.Д. Гуменюк, Л.Г.Любінська, О.М. Оптасюк: Навч. посібн. / За ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – 288 с.

Навчально-методичні посібники та методичні вказівки:

 1. Любінська Л.Г. Методичні рекомендації з проведення польової практики з ботаніки (збір рослин та виготовлення гербарію / Л.Г. Любінська, О.М. Оптасюк, М.В. Шевера, М.М. Федорончук. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. –  70 с.
 2. Оптасюк О.М. Методичні рекомендації до проведення практичних занять із радіобіології / О.М. Оптасюк, С.В. Оптасюк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 72 с.
 3. Оптасюк О.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять із ботаніки (систематика вищих рослин) / О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 128 с.
 4. Оптасюк О.М. Основи флористики / О.М. Оптасюк. Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 70 с.
 5. Оптасюк О.М. Альгологія та мікологія. Лабораторні роботи / О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська / Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – 139 с.
 6. Оптасюк О.М., Лабораторні роботи з ботаніки. Частина 1. Систематика водоростей, грибів та лишайників / О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська / Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – 142 с.

Статті у збірниках з переліку фахових видань

 1. Optasyuk О.М. Typification of four species of Linum L.: L.flavum L., L. hirsutum L., L. extraaxillare Kit., and L. nervosum Waldst. et Kit. / О.М. Optasyuk, S.L. Mosyakin //  Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, № 4. – С. 523 – 530.
 2. Оптасюк О.М. Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Linum L. флори України / О.М. Оптасюк // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, № 6. – С. 805 – 815.
 3. Оптасюк О.М. Порівняльна морфологія квітки видів роду Linum L. у флорі України / О.М. Оптасюк // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 3. – С. 321-331.
 4. Оптасюк О.М. Критичний огляд секції Syllinum Griseb. роду Linum L. у флорі України / О.М. Оптасюк // Укр. ботан. журнал. – 2010. – 67, № 3. – С. 405-416.
 5. Шиян Н.М. Колекція Ж.Е. Жілібера в національному гербарії України (KW) / Н.М. Шиян, О.М. Оптасюк,  Л.В.Зав’ялова // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 5. – С. 680-688.
 6. Оптасюк О.М. Нові дані про поширення L. basarabicum (Săvul. et Rayss) Klokov ex Juz. (Linaceae) на території Хмельницької області / О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 6. – С. С. 445-452.
 7. Оптасюк О.М. Еколого-ценотична характеристика видів роду Linum L. у флорі України / О.М. Оптасюк, І.А. Коротченко // Укр. ботан. журнал. – 2011. – 68, № 1. – С. 64-75.
 8. Оптасюк. О.М. Географічний аналіз видів роду Linum L. (Linaceae) флори України / О.М. Оптасюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – T. 3. – Вип. 1. – С. 75 – 80.
 9. Оптасюк О.М. Типіфікація видів родини Salicaceae Lindl., описаних із території України / О.М. Оптасюк, М.В. Шевера // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 5. – С. 724 – 730.
 10. Оптасюк О.М. Чи може рости Linum ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern. (Linaceae) у субальпійському поясі Чорногори (Українські Карпати)? / О.М. Оптасюк, О.О. Кагало // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 1 . – С. 3-7.
 11. Optasyuk O. Ecological coenotic and chorological features of synanthropic species of the genus Linum L. in the flora of Ukraine / О. Optasyuk, I. Korotchenko // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 6 . – С. 703-707.
 12. Оптасюк О.М. Аналіз систематичної структури флори водних та болотних екосистем Поділля / О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2017. – 9. – № 1. – С. 123-128.
 13. Григорчук І. Д. Аналіз стерильності пилку деревних рослин в умовах м. Кам’янця-Подільського / І.Д. Григорчук, О.М. Оптасюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2018. – 10, № 2. – С. 145-150.
 14. Шевера М.В. Педагогу та вченому Людмилі Григорівні Любінській – 60 / М.В. Шевера, В.В. Протопопова, О.М. Оптасюк // Укр. ботан. журн. – 2019. – 76, № 3 – С. 274–278.

Закордонні публікації:

 1. Shevera M. List of taxa described by Antal Margittai and lectotypification of his taxa deposited in the Hungarian Natural History Musem (BP) / М. Shevera, D. Pifkó, Optasyuk. –  Studia bot. Hung. – 2014. – 45. – P. 113-122.
 2. Moroz O. A geographical analysis of the genus Linum in Ukraine / О. Moroz // XVII International Botan. Congress (Vienna, Austria, Europe. Austria Center Vienna, 17–23 Juli 2005). – Vienna, 2005. – P. 364.
 3. Moroz O. A coenotic confinedness of species of the genus Linum L. (Linaceae) of the Ukrainian flora / О. Moroz // Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation. – IV Balkan Botan. Congress (Sofia, 20–26 June 2006). – Sophia, 2006. – P. 229.
 4. Optasyuk O. Ecological features of species of the genus Linum L. in the flora of Ukraine / О. Optasyuk // VI International Symposium on Ecology and Environmental Problems (17-20 November 2011, Antalya, Turkey) / Abstract book. –  Antalya, 2011. – P. 106.
 5. Оптасюк О.М. Критический обзор рода Linum L. во флоре Украины / О.М. Оптасюк // Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов:  Материалы II-ой  межд.  научн.-практ.  конф.  Сб.  науч.  работ / Под  общей  редакцией В.И. Парфенова – Минск, Минсктиппроект, 2012. – С. 180-182.
 6. Чекман М.В. Ультраструктура поверхности листьев Phalacroloma annuum Dumort. (Asteraceae)  флоры Украины / М.В. Чекман, О.М. Оптасюк //Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов: материалы III Междун. научн.-практ. конф., посв. 110-летию со дня рожд. акад. Н.В. Смольского. (7–9 октября 2015, Минск, Беларусь). В 2 ч. Ч. 1 / Нац. акад. наук Беларуси [и др.]. – Минск: Конфидо, 2015. – С. 221-224.
 7. Optasyuk O. Polymorphism of the features of vegetative organs of Phalacroloma annuum (L.) Dumort. (Asteraceae) in the flora of Podolia (Ukraine) / О. Optasyuk, Romanyuk D., Chekman M. // Book of abstracts 11th International Conference „Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region”, – P. 199-200.

Загалом є автором 125 навчально-методичних та наукових публікацій, серед яких 5 колективних монографій, навчальний посібник (як співавтор).

Відзнаки та нагороди:

 • Стипендія Президента України для молодих вчених (2009-2011 рр.)
 • Дипломи за визначні наукові досягнення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2009, 2010, 2011 рр.).
 • Подяки МОН України, НЕНЦУМ (2010 р.), Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради (2017, 2018, 2019 рр.), Організаційний комітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біологія» (2018 р., 2019 р.) та диплом МОН України, НЕНЦУМ (2010 р.).

Відповідність ліцензійним вимогам

1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection
 1. Шевера М.В., Протопопова В.В., Оптасюк О.М. Педагогу та вченому Людмилі Григорівні Любінській – 60 // Укр. ботан. журн. – 2019. – 76, № 3 – С. 274–278. http://ukrbotj.co.ua/pdf/76/3/ukrbotj-2019-76-3.pdf (Web of Science Core Collection)
2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
 1. Optasyuk O.M. Ecological, coenoticandchorological features of synanthropic species of the genus Linum in the flora of Ukraine / O.M. Optasyuk, I.A. Korotchenko // Ukr. Bot. J. – 2014. – 71, № 6. – Р. 703-707.
 2. Оптасюк О.М., Кагало О.О. Чи може рости Linum ucranicum (Griseb. exPlanch.) Czern. (Linaceae) у субальпійському поясі Чорногори (Українські Карпати)? // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 1 . – С. 3-7.
 3. Оптасюк О.М., Любінська Л.Г. Аналіз систематичної структури флори водних та болотних екосистем Поділля / О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2017. – 9. – № 1. – С. 123-128.
 4. Оптасюк О.М. Типіфікація видів родини Salicaceae Lindl., описаних із території України / О.М. Оптасюк, М.В. Шевера // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 5. – С. 724 – 730.
 5. Оптасюк. О.М. Географічний аналіз видів роду Linum L. (Linaceae) флори України / О.М. Оптасюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – T. 3. – Вип. 1. – С. 75 – 80.
 6. Оптасюк О.М. Еколого-ценотична характеристика видів роду Linum L. у флорі України/ О.М. Оптасюк, І.А. Коротченко // Укр. ботан. журнал. – 2011. – 68, № 1. – С. 64-75.
 7. Григорчук І. Д. Аналіз стерильності пилку деревних рослин в умовах м. Кам’янця-Подільського / Григорчук І. Д., Оптасюк О. М. // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2018. – 10, № 2. – С. 145-150.

 

3. Наявність виданого навчального посібника або монографії
 1. Плахтій П.Д., Гуменюк І.Д., Любінська Л.Г., Оптасюк О.М. Основи наукознавства: Навч. посібн. / За ред. П.Д. Плахтія. – Камянець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – 288 с.
 2. Оптасюк О.М., Шевера М.В. Рід LinumL. у флорі України / Монографія. – К.: Альтерпрес, 2011. – 270 с.
 3. Шиян Н.Н., Завьялова Л.В., Оптасюк О.М. Гербарий Жана Эммануэля Жилибера – Киев: Альтерпрес, 2013. – 492 с.
 4. Водно-болотні угіддя Поділля: монографія/ за ред. Балашова Л.С., Любінської Л.Г., Матвєєва М.Д., Касіяника І.П. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 240 с.
4. Участь у міжнародних наукових проектах Ukrainian-hungarian joint research project under the agreement on scientific cooperation between the hungarian academy of sciences and the National academy of sciences of Ukraine: “Тaxonomical and chorological investigation of critical taxa of Ukrainian and Hungarian flora” (2010-2012 рр.) (Україно-угорський науковий проект: «Таксономічне та хорологічне дослідження критичних таксонів флори  України і Угорщини») Міжнародне стажування на базі біологічного факультету Ягелонського університету в м. Кракові, Польща з 01.04.2010 по 30.04.2010 рр. (Faculty of Biology, Jagiellonian university, Kraków, Poland)
5. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми (проекту)
 1. Відповідальний виконавець  державної теми: Розробка методики сталого використання та збереження біорізноманіття водойм і боліт Поділля. 0113U000487 ( 2013-2014 р.);
 2. Відповідальний виконавець наукової теми: «Інвентаризація видів флори, фауни і біотопів згідно Перспективної програми моніторингу лісів високої природоохоронної цінності на території ДП «Ярмолинецьке лісове господарство» до 2030 року» (2019 р.)
6. Керівництво школярем, який зайняв призове місце II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”
 1. Керівництво учнівською науково-дослідницькою роботою: Полудняк С.А. 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (16.02.2019 р., м. Хмельницький);
 2. Керівництво учнівською науково-дослідницькою роботою: Полудняк С.А. – 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (16.02.2020 р., м. Хмельницький);
 3. Керівництво учнівською науково-дослідницькою роботою: Бобров О.В. – 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (16.02.2020 р., м. Хмельницький).
 4. Участь в журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН у 2019-2020 навчальному році.
7. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника Завідувач кафедри біології та методики її викладання КПНУ імені Івана Огієнка (2009-2012 рр.)

 

8. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування
 1. Оптасюк О.М. Основи флористики. Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 70 с.
 2. Оптасюк О.М., Любінська Л.Г. Альгологія та мікологія. Лабораторні роботи. Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019.  – 139 с.
 3. Оптасюк О.М., Любінська Л.Г. Лабораторні роботи з ботаніки. Частина 1. Систематика водоростей, грибів та лишайників. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019.  – 142 с.
9. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою
 1. Керівництво студентською науковою роботою: Луцька А.Ю., 2 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Біологія» (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 26-27 квітня 2018 р.).
 2. Керівництво студентською науковою роботою: Євстафієва Г.В., 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біологія» (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 18-19 квітня 2019 р.).
 3. Керівник студентської наукової проблемної групи «Pollen et Spores»
10.  Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
 • Член НГО «Товариство Подільських природолюбів та природодослідників».
 • Член Українського  ботанічного  товариства
 • Кам’янець-Подільської філії Всеукраїнської екологічної ліги (ВЕЛ).
 • Науково-дослідного центру «Центр дослідження природи Поділля».
11.  Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

> 16 років

 


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури