Тимчук Тетяна Миколаївна

Кандидат біологічних наук, асистент.

Закінчила Кам’янець-Подільський державний університет в 2007 році, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

В 2014 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю 14.03.01 «Нормальна анатомія» на тему «Морфо-функціональні зміни нервово-м’язового апарату при загальній дегідратації організму».

Тимчук Т.М. є автором 58 публікацій, з яких 44 статті, 11 тез та 3 навчально-методичних посібника.

Тимчук Т.М. викладає курси: «Вікова фізіологія та валеологія», «Анатомія людини»,                    «Фізіологія людини та тварин», «Фізіологічні основи рухової діяльності», «Фізіологічні основи раціонального харчування», «Фізіологія ЦНС», «Теоретичні та практичні аспекти фізіології та валеології».

Основні навчальні та навчально-методичні публікації:

 1. Мосендз Т.М. Дослідження рівня інтересу студенток університету щодо рухової активності як чинника оздоровлення / Т. М. Мосендз // Збірник матеріалів наукових досліджень студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського  державного університету. Природничі науки. – 2006. – Випуск І. – С. 27–30.
 2. Плахтій П.Д. Дослідження взаємозв’язків групової приналежності людини з типом її харчування / П. Д. Плахтій, Т. М. Мосендз // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Проблеми теорії і методики фізичного виховання, олімпійського та професійного спорту, лікувальної фізичної культури та спортивної медицини.  – 2007. – Вип.5. – С. 112–115.
 3. Плахтій П.Д. До проблеми профілактики пияцтва і алкоголізму серед учнівської молоді / П. Д. Плахтій, Т.М. Мосендз // Здорове довкілля – здорова нація: міжнародна науково-практична конференція, 2008 р.: тези доповідей. –  Бердянськ, 2008. – С. 72–78.
 4. Плахтій П.Д. Вплив фізичних навантажень оздоровчого туристичного походу на функціональний стан киснезабезпечуючих систем організму юних туристів / П. Д. Плахтій, Т. М. Мосендз // Проблеми  активізації  рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 2008 р. – Львів, 2008. – С. 255–259.
 5. Мосендз Т.М. Зміни фізичного стану і функціональної підготовленості студентів в процесі навчання у ВНЗ / Т. М. Мосендз // Навколишнє середовище і здоров’я  людини: міжнародна наукова конференція, 18-20 листопада 2008 р. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С.25–28.
 6. Мосендз Т.М. Дослідження взаємозв’язку групової приналежності людини з ефективністю травлення молока / Т. М. Мосендз // Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип.7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Т.2. – С.155–156.
 7. Мосендз Т.М. Особливості адаптації киснезабезпечуючих систем організму студенток до навчання у ВНЗ / Т. М. Мосендз // Вісник К-ПНУ імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2008. – Випуск І. – С. 185–192.
 8. Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія: [методичні рекомендації до написання модульної контрольної роботи] / О. Ф. Головко, І. В. Сущева, О. І. Циганівська, Т. М. Мосендз ; під ред. П. Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. – 108 с.
 9. Плахтій П.Д. Психофізіологічні особливості формування рухових навичок у  школярів / П. Д. Плахтій, І. В. Сущева, Т. М. Мосендз // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: міжнародна науково-практична конференція, 28-29 травня 2009 р. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С.40–58.
 10. Мосендз Т.М. До питання про вплив іонізуючого випромінювання на функціональний стан органів травлення / Т. М. Мосендз // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип.8. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний  університет імені   Івана Огієнка, 2009. – Т.2. – С. 119–120.
 11. Мосендз Т.М. До питання про здоров’я людини в контексті впливу на нього природних екологічних чинників / Т. М. Мосендз // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип.1. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені  Івана Огієнка, 2009. – С. 85–86.
 12. Мосендз Т.М. Водно-сольовий баланс і дегідратація організму людини в умовах фізичних та теплових навантажень / Т. М. Мосендз // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів  і аспірантів: вип.9, у 5 т. –  Кам’янець-Подільський:  Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т.2. – С. 102–103.
 13. Мосендз Т.М. Використання продуктів бджільництва для оздоровлення людини /             Т. М. Мосендз // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С.159–170.
 14. Мосендз Т. М. Гісто-ультраструктура нервово-м’язових закінчень та гемомікроциркуляторного русла скелетних м’язів в нормі і в умовах експериментальної дегідратації /Т. М. Мосендз // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. –2011.– Вип. 30. – С.128–132.
 15. Мосендз Т. М. Вплив дегідратації на периферійний нервово-м’язовий апарат / Т. М. Мосендз //  Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 59. – С.248–256.
 16. Мосендз Т. М. Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла і периферійного нервового апарату скелетних м’язів при сублетальній дегідратації / Т. М. Мосендз // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 2. – Т. 2.–                   С. 191–195.
 17. Mosendz Hysto-ultrastraction of neuromuscular junction and microcirculation of blood of skeletal muscles in norm and in the conditions of experimental dehydration /  Т. Mosendz // 4th Internatiol Scientific Interdisciplinary Conference, April 13th-14th, 2011 : Abstract book. – Kharkov, 2011. – P. 29–30.
 18. Мосендз Т. М. Кровопостачання нервово-м’язових закінчень прямого м’язу стегна щура в нормі /Т. М. Мосендз // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Т.1 (92).– Вип. 2.– С. 145–148.
 19. Мосендз Т. М. Гісто-ультраструктурна характеристика нервово-м’язових закінчень при терморобочій дегідратації організму /Т. М. Мосендз // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012.– Вип. 55. – С. 185–193.
 20. Мосендз Т. М.Структурні та електронейроміографічні зміни скелетного м’язу при загальній дегідратації /Т. М. Мосендз // Світ біології і медицини.– 2012. – № 2. – С. 45–51.
 21. Мосендз Т.М. Гістометрична та ультраструктурна організація гемомікроциркуляторного русла скелетних м’язів і нервово-м’язових закінчень при загальній дегідратації /  Т. М. Мосендз // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : науково-практична конференція, 17 квітня 2012 р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2012. – С. 195–196.
 22. Плахтій П.Д. Фізіологія ВНД. Тести і завдання для самопідготовки / П. Д. Плахтій,           Т. М. Мосендз // Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори -2006», 2012. – 128 с.
 23. Мосендз Т.М. Гісто-ультраструктурні зміни гемомікроциркуляторного русла прямого м’язу стегна в ранні терміни дегідратації ⁄ Т.М. Мосендз ⁄ ⁄ Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені                   Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 85–86.   
 24. Мосендз Т.М. Морфо-функціональні зміни деяких внутрішніх органів при зневодненні організму /Т.М. Мосендз //Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. – С. 22–28.
 25. Мосендз Т. М.Водно-сольовий баланс та електрофізіологічні особливості скелетних м’язів при дегідратації / Т. М. Мосендз // Вісник проблем біології і медицини. – – Т. 2 (101), вип. 2. – С. 240–245.
 26. Мосендз Т. М. Морфо-функціональна характеристика нервово-м’язових закінчень при короткотривалій загальній дегідратації організму / Т. М. Мосендз // Світ медицини та біології. – 2013. – № 3 (39). – С. 66–68.
 27. Мосендз Т. Н. Гисто-ультраструктура мышечных волокон в ранние сроки обезвоживания организма / Т. Н. Мосендз // Веснік Мазырскага дзяржаунага педагагічнага універсітєта імя І.П. Шамякіна. – 2013. – № 3 (40). – С. 24–28.
 28. Вікова фізіологія. Тести, завдання для самопідготовки і модульної контрольної роботи: Навчально-методичний посібник / Л.С. Соколенко, В.А. Колодій, О.І. Циганівська, Т.М. Мосендз; за ред. П. Д. Плахтія.– Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори -2006», 2014. – 192 с.
 29. Тимчук Т.М. Гісто-ультраструктурна характеристика і композиція скелетних м’язів в нормі / Т.М. Тимчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2014. – Вип. – С. 22–28.
 30. Тимчук Т.М. Гісто-ультраструктура гемомікроциркуляторного русла скелетних м’язів в другій фазі дегідратації ⁄ Т.М. Тимчук ⁄ ⁄ Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів  і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип.13. – С. 106 –107.
 31. Тимчук Т.М. Морфо-функціональні зміни нервово-м’язового апарату при зневодненні організму ⁄ Т.М. Тимчук ⁄ ⁄ Природничі дослідження на Поділлі: міжнародна науково-практична конференція, 23-25 вересня 2014 р.: матеріали конф. ‒ Кам’янець-Подільський, 2014. ‒ С. 92-93.
 32. Тимчук Т.М. Структурні зміни нервово-м’язових закінчень в ранні терміни ексикозу / Т.М. Тимчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип.14. – Т.2. ‒ С. 44–45.
 33. Тимчук Т.М. Структурно-функціональні зміни кісток скелету під впливом зневоднення організму / Т.М. Тимчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2015. – Вип. 7. – С. 52–55.
 34. Тимчук Т.М. Будова та функції фільтраційного бар’єру нирок щурів різного віку /  Т.М. Тимчук // Вісник проблем біології і медицини. –  – Вип. 1 (117). ‒ С. 236 –241.
 35. Тимчук Т.М. Морфологічні зміни прямого м’язу стегна під дією легкого ступеня зневоднення організму / Т.М. Тимчук // Біологічні дослідження – 2015: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція для молодих учених і студентів, 11-12 березня 2015 р. :  збірник наукових праць. – Житомир, 2015. – С. 331–332.
 36. Іваночко В.М. Вплив макроелементного складу на структуру та електрофізіологічні характеристики жувального і мімічних м’язів щура при загальній глибокій гіпотермії / В.М. Іваночко, О.Ю. Потяк,Н.І. Шовкова, Т.М. Тимчук // Вісник проблем біології і медицини. –  – Т. 2 (129), вип. 2. ‒ С. 121 –127.
 37. Тимчук Т.М. Електронейроміографічні зміни та водно-електролітний баланс прямого м′язу стегна при ексикозі організму / Т.М. Тимчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2016. – С. 24–27. 
 38. Тимчук Т.М. Водно-електролітний баланс і електрофізіологічні особливості скелетних м′язів в нормі та при середньому ступені загального зневоднення / Т.М. Тимчук // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2016. –  Вип. 8. – С.  35-37. 
 39. Тимчук Т.М. Структурні зміни прямого м’язу стегна під дією середнього ступеня зневоднення організму / Т.М. Тимчук // Біологічні дослідження – 2016: VІІ Науково-практична конференція для молодих учених і студентів, 10-11 березня 2016 р. :  збірник наукових праць.– Житомир, 2016. – С. 25–26.

Email: kaf_bio@ukr.net

 

Comments are closed