Рубановська Наталія Василівна

Асистент кафедри біології та методики її викладання.

Закінчила Кам’янець-Подільський державний університет в 2006 році, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладча біології.

Працює над темою кандидатської дисертації «Рід AlliumL.(Amaryllidaceae) у флорі Західного Поілля»за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка.

Рубановська Н.В. є автором 52 публікацій, з яких 37 статей, 12 тез,3 навчально-методичних посібників.

Рубановська Н.В. викладає курси: «Ботаніка», «Популяційна біологія рослин», «Флора України», «Урбанофлора», «Менеджмент природо-заповідного фонду».

 

Основні навчальні та навчально-методичні публікації:

 1. Рубановська Н.В. Аналіз віталітетної та вікової структури популяції Аlliumobliquum Устянського заказника / Н.В. Рубановська, Н.М. Гордій // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (21-25 вересня 2010 р., м. Ялта). – Сімферополь, 2010. – С. 279-280.
 2. Рубановська Н.В.Аналіз систематичного положення видів роду Allium території Волино-Поділля // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 227 – 228.
 3. Рубановська Н. В. Вікова структура популяції podolicumBlockiexRacib. (Aschers. etGraebn.) заказника “Наддністрянський”// Подільські читання (географія, біологія, екологія): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 07-08 травня, 2012 р.). – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2012. – С.142 – 144.
 4. Рубановська Н.В. Ботаніка. Філогенія рослин: методичні рекомендації до лабораторних робіт (робочий зошит) для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів // М.І. Козак, Н.В. Рубановська. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 39 с.
 5. Рубановська Н.В. Вікова структура популяції А. podolicumBłockiexRacib. (Aschers. etGraebn.) Cмотрицького каньйону / Н.В. Рубановська// Сучасні проблеми збалансованого природокористування. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (листопад, 2008 рік). – Кам’янець-Подільський, – – С. 46 – 48.
 6. Рубановська Н.В. Вікова та віталітетна структура популяції Аlliumobliquum в умовах Устянського заказника/ Н.В. Рубановська// Наукові праці Кам’янця-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 7. В 3-х томах. – Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно видавничий відділ. – 2008. – Т.2 – С.163 – 164.
 7. Рубановська Н.В.Географічне поширення видів роду Alluim на території Поділля // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Вип. 2.– Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – С. 57 – 70.
 8. Рубановська Н.В. До питання охорони представників роду Аllium L. на території Волино-Поділля/ Н.В. Рубановська// Збірник нукових праць. Спеціальний випуск до ІV міжнародної науково-практичної конференції  «Сучасні проблеми збалансованого природокористування» (листопад, 2009 рік). – Кам’янець-Подільський, – С. 77 – 79.
 9. Рубановська Н.В. Екологічні групи видів роду Аlliumна території Волино-Поділля / Н.В. Рубановська// Збірник праць за підсумками І наукової конференції молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, присвяченої 91-річниці від дня заснування університету – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2009. – Т. 2. – С. 239 – 240.
 10. Рубановська Н.В. Екологія рослин і тварин : навчально-методичний посібник // Н.М. Гордій, Н.В. Рубановська. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – 68 с.
 11. Рубановська Н.В. Загальна характеристика хорології видів роду Allium флори Поділля // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12. – С.108 – 109.
 12. Рубановська Н.В. Знахідка ценопопуляціїАlliumursinum Маківського лісу // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2008. – Випуск 1. – С. 25 – 30.
 13. Рубановска Н.В. Історія вивчення роду Allium на території Поділля / Н. М. Рубановська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 10. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Т. 5. – С. 26 – 28.
 14. Рубановська Н.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Екологія рослин» Навчальний посібник // Н.М.Гордій, Н.В. Рубановська. – Кам’янець-Подільський: Мошинський В.С., 2011. – 60 с.
 15. Рубановська Н.В. Напрямки охорони та відтворення рідкісних видів родуАllium L. / Н.В. Рубановська //матеріали Міжнародної наукової конференції «Навколишнє середовище і здоров’я людини», м. Кам’янець-Подільський, 18-20 листопада 2008 р. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – С. 220 –
 16. Рубановська Н.В. Напрямки охорони видів роду Allium на території НПП «Подільські Товтри» / Н.В. Рубановська // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції, проведеної 10-11 травня 2011 р. – Кам’янець-Подільський: Мошинський, 2011. – С. 392 – 394.
 17. Рубановська Н.В. Насіннєва продуктивність популяції Alliumpodolicum(asch. &graebn.) Bl ~ Alliumpaniculatums.l. заказника “Наддністрянський” / Н. В. Рубановська// Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 3. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – С. 182-183.
 18. Рубановська Н.В. Насіннєва продуктивність Alliumobliguum Кам’янець-Подільського Ботанічного саду / Н.В. Рубановська // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (9-12 вересня 2013 р., м. Умань). – Умань: Видавець «Сочинський», 2014. – С. 64 – 65.
 19. Рубановська Н.В. Насіннєва продуктивність популяції А. obliquum Устянського заказника / Н.В. Рубановська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2011. – Вип. 3. – С. 31 – 35.
 20. Рубановська Н.В. Нове місцезнаходження популяції Аlliumursinum та її моніторинг / Н. В. Рубановська// Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 5. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С. 116-117.
 21. Рубановська Н.В. Особливості популяції AlliumpodolicumBłockiexRacib. (Aschers. etGraebn.) на території НПП «Подільські Товтри» / Н.В. Рубановська// Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (13 – 16 серпня 2008 р., м. Кам’янець-Подільський). – Київ, 2008. – С. 167 – 168.
 22. Рубановська Н.В. Особливості поширення видів роду Alluim на Західному Поділлі / Н. В. Рубановська// Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університету імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 6 – С. 116-117.
 23. Рубановська Н.В. ОхранавидовродаAllium в ЗападнойПодолии. Проблемысохранениябиологическогоразнообразия и использованиябиологи-ческихресурсов: материалы III Международнойнаучно-практическойконференции, по-священной 110-летию со дня рожденияакадемика Н.В. Смольского. (7–9 октября 2015, Минск, Беларусь). В 2 ч. Ч. 1 / Нац. акад. наук Беларуси [и др.]; редкол.: В.В. Титок [и др.]. – Минск: Конфидо, 2015. – С. 178-181.
 24. Рубановська Н.В. Порівняльна характеристика науково цінних видів роду Allium / Н.В. Рубановська// Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 6. В 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ. – 2007. – Т. 3. – С.49 – 50.
 25. Рубановська Н.В. Практичне використання представників роду Allium // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – С. 111-112.
 26. Рубановська Н.В. Приуроченість роду Аllium L. до геоморфологічних об’єктів на Західному Поділлі / Н.В. Рубановська// матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природничі дослідження на Поділлі», присвяченої 10-річчю природничого факультету Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. С. 43 – 44
 27. Рубановська Н.В.Рід Alluim у Камянець-подільському ботанічному саду / Н.В. Рубановська, Л.Г. Любінська, Т.М Пономаренко.// Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 4. – С. 31 – 34.
 28. Рубановська Н.В. Рід Аllium в колекційних фондах ботанічних садів і дендропарків України / Н.В. Рубановська// Подільський природничий вісник. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2010. – С 203 – 216.
 29. Рубановська Н.В. Рід Аllium (Tourn.)L. у форі Волино-Поділля/ Н.В. Рубановська// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Випуск 8. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, – Т. 2. – С.132 – 133.
 30. Рубановська Н.В. Созоологічний статус представників роду Аllium на території України / Н.В. Рубановська// Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2010. – С. 52-57.
 31. Рубановська Н.В. Фітоценотичні особливості місцезростань представників роду Аllium у заказнику «ВербецькіТовтри» / Н.В. Рубановська// Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної практичної конференції «Природно-заповідний фонд України» – минуле, сьогодення, майбутнє», присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Грималів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручник і посібник, 2010. – С. 491– 494с., іл.
 32. Рубановська Н.В. Фітоценотичні умови зростання видів роду Allium в умовах Устянського заказника / Н.В. Рубановська// Збірник матеріалів наукових досліджень студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського державного університету. Природничі науки. Випуск І. – Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно видавничий відділ. – 2006. – С.43 – 45.
 33. Рубановська Н.В. Ценотичні особливості Alliumpodolicum (Asch. etGraebn.) BłockiexRacib. на Західному Поділлі / Н.В. Рубановська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2010. – № 4 (45). – С. 29 – 37.
 34. Рубановська Н.В. Ценотичні особливості Alliumpodolicum(Asch. etGraebn.) BlockiexRacib. i lusitanicumLam. (Alliaceae) на Західному Поділлі / Н.В. Рубановська, В.А. Соломаха // Укр. ботан. журн – 2012. – Т. 69, № 5. – С. 631 – 637.

Email: natalka_rubanovs@meta.ua

Comments are closed