Оптасюк Ольга Михайлівна

Оптасюк Ольга Михайлівна – кандидат біологічних наук, доцент

Доцент кафедри біології та методики її викладання. Народилася 5 січня 1979 року в с. Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.
У 2001 році з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя біології. Науково-педагогічний стаж роботи – 13 років.
Кандидатську дисертацію захистила у 2007 році на спеціалізованій вченій раді Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за спеціальністю 03.00.05 – «ботаніка» на тему «Рід Linum L. у флорі України».
З 2003 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана на природничому факультеті за сумісництвом, з 2007 року – на постійній основі.
З 2008 по 2011 рр. займала посаду завідувача кафедри біології та методики її викладання.
У 2012 році присвоєне вчене звання – доцент кафедри біології та методики її викладання.
Ведучий викладач з дисциплін: «Ботаніка», «Біологічна номенклатура», «Основи флористики», «Біогеографія», «Радіобіологія».
Сучасні пріоритети наукової діяльності пов’язані з різними аспектами систематики, флористики, географії та мікроморфології судинних рослин.
Займається підготовкою наукових кадрів в аспірантурі за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка.
Пройшла закордонне стажування у Інституті ботаніки Ягелонського університету з 01.04.2010 по 31.04.2010 рр. в рамках стипендіальної програми королеви Ядвиги (м. Краків, Польща). Протягом 2010-2012 рр. була співвиконавцем міжнародного українсько-угорського наукового проекту «Таксономічне та хорологічне дослідження критичних таксонів флори України та Угорщини»; 2012-2014 рр. – відповідальним виконавцем держбюджетного науково-дослідного проекту «Розробка методики сталого використання та збереження біорізноманіття водойм і боліт Поділля».

Загалом є автором 113 навчально-методичних та наукових публікацій, серед яких 5 колективних монографій, один навчальний посібник, 7 навчально-методичних посібників, 52 статті, з них 18 фахових та 48 тез доповідей.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:
Оптасюк О.М. Рід Linum L. у флорі України / О.М. Оптасюк, М.В. Шевера / Монографія. – К.: Альтерпрес, 2011. – 270 с.
Оптасюк О.М. Льон бессарабський – Linum basarabicum (Sǎvul. et Rayss) Klokov ex Juz./ О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська // Червона книга України. Рослинний світ / під заг. ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 521.
Оптасюк О.М. Льон Палласа – L. pallasianum Schult. / О.М. Оптасюк, В.В. Новосад // Червона книга України. Рослинний світ / під заг. ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 522.
Водно-болотні угіддя Поділля: монографія/ за ред. Балашова Л.С., Любінської Л.Г., Матвєєва М.Д., Касіяника І.П. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 240 с.
Шиян Н.Н. Гербарий Жана Эммануэля Жилибера / Н.Н. Шиян, Л.В. Завьялова, О.М. Оптасюк. – Киев: Альтерпрес, 2013. – 492 с.
Плахтій П.Д. Основи наукознавства / П.Д. Плахтій, І.Д. Гуменюк, Л.Г.Любінська, О.М. Оптасюк: Навч. посібн. / За ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – 288 с.
Мороз О.М. Рід Linum L. флори України: короткий нарис історії досліджень / О.М. Мороз // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Зб. наук. пр. – Вип. 193. – Біологія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 126–133.
Мороз О.М. Попередня оцінка созологічного статусу видів роду Linum L. флори України / О.М. Мороз // Вісн. Запорізького держ. ун-ту. Зб. наук. ст. Біол. науки. – Запоріжжя: Запорізький держ. ун-т, 2004. – № 1. – С. 149–153.
Мороз О.М. Паліноморфологічна характеристика представників секцій Adenolinum (Reichenb.) Juz., Dasylinum (Planch.) Juz., Linopsis (Reichenb.) Engelm. роду Linum L. флори України / О.М. Мороз, З.М. Цимбалюк // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 5. – С. 666–678.
Мороз О.М. Паліноморфологічна характеристика представників секцій Syllinum Griseb., Linum, Cathartolinum (Reichenb.) Griseb. роду Linum L. флори України / О.М. Мороз, З.М. Цимбалюк // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 6. – С. 821– 832.
Moroz O. A geographical analysis of the genus Linum L. in Ukraine / О. Moroz // XVII International Botan. Congress (Vienna, Austria, Europe. Austria Center Vienna, 17–23 Juli 2005). – Vienna, 2005. – P. 364.
Optasyuk О.М. Typification of four species of Linum L.: L. flavum L., L. hirsutum L., L. extraaxillare Kit., and L. nervosum Waldst. et Kit. / О.М. Optasyuk, S.L. Mosyakin // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, № 4. – С. 523 – 530.
Оптасюк О.М. Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Linum L. флори України / О.М. Оптасюк // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, № 6. – С. 805 – 815.
Moroz O. A coenotic confinedness of species of the genus Linum L. (Linaceae) of the Ukrainian flora / О. Moroz // Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation. – IV Balkan Botan. Congress (Sofia, 20–26 June 2006). – Sophia, 2006. – P. 229.
Оптасюк О.М. Порівняльна морфологія квітки видів роду Linum L. у флорі України / О.М. Оптасюк // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 3. – С. 321-331.
Оптасюк О.М. Секция Dichrolinum Planch. во флоре Украины / О.М. Оптасюк // Ботанические сады в 21 веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и инновационные решения: матер. межд. научн.-практ. конф., Белгород, 18-24 мая 2009 года. – Белгород: ИПЦ „Политерра”, 2009. – С. 69-71.
Оптасюк О.М. Критичний огляд секції Syllinum Griseb. роду Linum L. у флорі України / О.М. Оптасюк // Укр. ботан. журнал. – 2010. – 67, № 3. – С. 405-416.
Шиян Н.М. Колекція Ж.Е. Жілібера в національному гербарії України (KW) / Н.М. Шиян, О.М. Оптасюк, Л.В.Зав’ялова // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 5. – С. 680-688.
Оптасюк О.М. Нові дані про поширення L. basarabicum (Săvul. et Rayss) Klokov ex Juz. (Linaceae) на території Хмельницької області / О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 6. – С. С. 445-452.
Оптасюк О.М. Еколого-ценотична характеристика видів роду Linum L. у флорі України / О.М. Оптасюк, І.А. Коротченко // Укр. ботан. журнал. – 2011. – 68, № 1. – С. 64-75.
Любінська Л.Г. Методичні рекомендації з проведення польової практики з ботаніки (збір рослин та виготовлення гербарію / Л.Г. Любінська, О.М. Оптасюк, М.В. Шевера, М.М. Федорончук. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. – 70 с.
Оптасюк. О.М. Географічний аналіз видів роду Linum L. (Linaceae) флори України / О.М. Оптасюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – T. 3. – Вип. 1. – С. 75 – 80.
Оптасюк О.М. Типіфікація видів родини Salicaceae Lindl., описаних із території України / О.М. Оптасюк, М.В. Шевера // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 5. – С. 724 – 730.
Optasyuk O. Ecological features of species of the genus Linum L. in the flora of Ukraine / О. Optasyuk // VI International Symposium on Ecology and Environmental Problems (17-20 November 2011, Antalya, Turkey) / Abstract book. – Antalya, 2011. – P. 106.
Оптасюк О.М. Критический обзор рода Linum L. во флоре Украины / О.М. Оптасюк // Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов: Материалы II-ой межд. научн.-практ. конф. Сб. науч. работ / Под общей редакцией В.И. Парфенова – Минск, Минсктиппроект, 2012. – С. 180-182.
Оптасюк О.М. Чи може рости Linum ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern. (Linaceae) у субальпійському поясі Чорногори (Українські Карпати)? / О.М. Оптасюк, О.О. Кагало // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 1 . – С. 3-7.
Optasyuk O. Ecological coenotic and chorological features of synanthropic species of the genus Linum L. in the flora of Ukraine / О. Optasyuk, I. Korotchenko // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 6 . – С. 703-707.
Shevera M. List of taxa described by Antal Margittai and lectotypification of his taxa deposited in the Hungarian Natural History Musem (BP) / М. Shevera, D. Pifkó, O. Optasyuk. –  Studia bot. Hung. – 2014. – 45. – P. 113-122.
Чекман М.В. Ультраструктура поверхности листьев Phalacroloma annuum Dumort. (Asteraceae) флоры Украины / М.В. Чекман, О.М. Оптасюк //Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов: материалы III Междун. научн.-практ. конф., посв. 110-летию со дня рожд. акад. Н.В. Смольского. (7–9 октября 2015, Минск, Беларусь). В 2 ч. Ч. 1 / Нац. акад. наук Беларуси [и др.]. – Минск: Конфидо, 2015. – С. 221-224.
Оптасюк О.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять із ботаніки (водорості) / О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 65 с.
Оптасюк О.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять із мікології / О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 68 с.
Optasyuk O. Polymorphism of the features of vegetative organs of Phalacroloma annuum (L.) Dumort. (Asteraceae) in the flora of Podolia (Ukraine) / О. Optasyuk, Romanyuk D., Chekman M. // Book of abstracts 11th International Conference „Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region”, 2016. – P. 199-200.
Оптасюк О.М., Методичні рекомендації до проведення практичних занять із радіобіології / О.М. Оптасюк, С.В. Оптасюк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 56 с.
Оптасюк О.М. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять із ботаніки (систематика вищих рослин) / О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 128 с.

E-mail: linum@ukr.net

Comments are closed