Гордій Наталія Михайлівна

Кандидат біологічних наук, старший викладач.

Закінчила Кам’янець-Подільський державний університет в 2002 році, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Угруповання денних лускокрилих (Lepidoptera, Rhopalocera) ксеротермних степових і деревно-чагарникових екосистем Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька область)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія на спеціалізованій Вченій раді К 35.257.01, м. Львів (керівник – д.б.н. Козловський М.П.).

Гордій Н.М. є автором 56 публікацій, з яких 47 статей, 6 тез, 1 колективний нарис, 2 навчально-методичних посібника.

Гордій Н.М. викладає курси: «Біологія індивідуального розвитку», «Менеджмент ПЗФ», «Зоологія», «Популяційна біологія тварин», «Ентомологія», «Фауна Подільського регіону», «Етологія».

 

Основні навчальні та навчально-методичні публікації:

 1. Гордій Н.М. Історія дослідження та видовий склад метеликів (Lepidoptera) фауни Національного природного парку “Подільські Товтри” / Н.М. Гордій, М.Д.Матвєєв // Різноманітність природи Хмельниччини : Збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ландшафтне та біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення»: м. Кам’янець-Подільський, 17-18 грудня 2003 р. – м. Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – С. 9-14.
 2. Гордій Н.М. Фауна лускокрилих (Lepidoptera) міста та його околиць / Н.М. Гордій, М.Д.Матвєєв // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризацій-ний конспект рослин, грибів і тварин / За ред. О.О.Кагала, М.В.Шевери, А.А.Леванця. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – С. 147-151.
 3. Гордій Н.М. Видовий склад і поширення метеликів на території Національного природного парка “Подільські Товтри” / Н.М. Гордій // Наукова спадщина К. І. Геренчука у контексті природничих досліджень: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 100-річчя від дня народження К. І. Геренчука, м. Кам’янець-Подільський, 14-16 грудня 2004 р. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. – С.10-16.
 4. Гордій Н.М., Канарський Ю.В. Фауна денних метеликів (Lepidoptera, Diurna) НПП «Подільські Товтри» / Н.М. Гордій, Ю. В. Канарський // Наукові. записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2004. – Т. 20. – С.139-148.
 5. Гордій Н.М. Характеристика комах з ряду лускокрилі (Lepidoptera) Кам’янецького Придністров’я, занесених до Червоної книги України / Н.М. Гордій // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 5. В 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Т. 2. – С. 179-180.
 6. Гордій Н.М. Видовий склад денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) загальнодержавного ботанічного заказника “Устянський” / Н.М. Гордій // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Серія природничі науки. – Випуск 1. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – С. 16-18.
 7. Гордій Н.М. Видовий склад денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) загальнодержавного ботанічного заказника “Товтра Вербецька” (“Чотири Кавалери”) / Н.М. Гордій // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 6. В 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Т. 3. – С. 44-45.
 8. Гордій Н.М. Фауна денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) заказника «Бакотська затока» / Н.М. Гордій // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: матеріали восьмої наукової конференції молодих учених (Львів, 5-6 листопада 2007 року). – Львів, 2007. – С. 87-88.
 9. Гордий Н.М. Редкие и исчезающие виды чешуекрылых (Insecta, Lepidoptera) НПП «Подольские Толтры» / Н.М. Гордий // Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тезисы докладов XIII съезда Русского энтомологического общества, Краснодар, 9-15 сентября 2007 г. – Краснодар, 2007. – С. 79-81.
 10. Гордій Н.М. Рослинний фактор у біотопічному розподілі Лускокрилих (Lepidoptera) / Н.М. Гордій // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (13-16 серпня 2008 р., м. Кам’янець-Подільський). – Київ, 2008. – С. 143-144.
 11. Гордій Н.М. Природничий факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичний нарис / М.Д. Матвєєв, А.Б. Задорожнюк, Н.В. Казанішена, Н.М. Гордій. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – 148 с.
 12. Gordiy N.M. Butterflies (Lepidoptera, Diurna) are an indicator group / N.M. Gordiy// Proceedings of the IV International Young scientist conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, dedicated to 180 anniversary from the birth of famous physiologist Ivan Sechenov (Odesa, September 16-19, 2009). – Odesa: Pechatniy dom, 2009. – P. 98-99.
 13. Гордій Н.М. Аспекти вивчення денних Лускокрилих (Diurna, Lepidoptera) на території Кам’янецького Придністров’я / Н. М. Гордій // Збірник наукових праць. Спеціальний випуск до ІV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування» (листопад, 2009 рік). – Кам’янець-Подільський, – 2009. – С. 71-
 14. Гордій Н.М. Фауна денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) Білогірського району / Н.М. Гордій, О.І. Бондар // Природно-заповідний фонд України — минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природно-заповідний фонд України — минуле, сьогодення, майбутнє, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 р.). — Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. — С. 611-614.
 15. Гордій Н.М. Аналіз віталітетної та вікової структури популяції Allium obliquum L. Устянського заказника / Н.М. Гордій, Н.В. Рубановська // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (21-25 вересня 2010 р., м. Ялта). – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2010. – С. 279-280.
 16. Гордій Н.М. Денні лускокрилі (Lepidoptera, Diurna) атолоподібних товтр НПП «Подільські Товтри» / Н.М. Гордій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2010. – № 4 (45). – С. 122-126.
 17. Гордій Н.М., Рубановська Н.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Екологія рослин» / Н.М. Гордій, Н.В. Рубановська // Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Мошинський В.С., 2011. – 60 с.
 18. Гордій Н.М., Повітряно-водна рослинність Західного Поділля (Клас PhargmitоMagnocaricetea, порядок Oenanthetalia aquaticae) / Н.М. Гордій, М.І. Козак // Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки. – Випуск 204. – Черкаси, 2011. – С. 63-69.
 19. Гордій Н.М. Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera, Rhopalocera) ксеротермофільного комплексу в умовах Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Біологія, Випуск 31. – 2011. – С. 43-52.
 20. Гордій Н.М. Історія досліджень та тенденції змін фауни булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2011. – № 3 (48). – С. 50-57.
 21. Гордій Н.М. Збереження різноманіття денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) як структурного елемента екосистем / Н.М. Гордій // Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, проведеної 7-8 червня 2012 року / За заг. редакцією Процика І.Г. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2012. – С. 131-133.
 22. Гордій Н.М. Трофічні зв’язки булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) ксеротермних лучно-степових та чагарникових екосистем Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій // Природа західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф.В.Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 10. – С. 130-140.
 23. Гордій Н.М. Екологічні групи булавовусих лускокрилих (Lepidoptera, Rhopalocera) Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. – Черкаси, 2014. – № 36 (329). – С. 12–
 24. Гордій Н.М. Екологічні фактори формування угруповань денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) ксеротермних екосистем Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій // Scientific Journal «ScienceRise» №9/4(14)2015 – С. 14-21.

Email: natalia_gordiy@mail.ru

 

Comments are closed